Wspiera Cię Niebo i Ziemia.


Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

poniedziałek, 13 stycznia 2014

Pracownicy Światła (Lightworkers)


Pracownicy Światła (Lightworkers)

 
 
 
 


“Lightworker” is a term used to categorize those who have come to Earth at this time on a special mission to shed light and love upon the planet. „Pracownik Światła" to termin używany do klasyfikowania tych, którzy przybyli na Ziemię w obecnym czasie ze szczególną misją, jaką jest szerzenie po świecie światła i miłości. Lightworkers often feel different, that they don't fit in, and their thoughts, ideas, and visions may be very different from others. Pracownicy Światła często czują, że są inni, że nie pasują, a ich myśli, pomysły i wizje mogą być bardzo różne od innych. My definition of “Lightworkers” include Starseeds, Lightholders, Wayshowers, Crystals, Indigo's and everyone who have come here with the intention to shed light and love, and to bring Truth, Justice and Change to this planet, and help lift the planet out of the lower vibrations to fifth dimension. Moja definicja „Pracowników Światła” obejmuje Gwiezdne Nasiona (Starseeds), Trzymających Światło (Lightholders), Pokazujących Drogę (Wayshowers), Kryształowe Dzieci, Dzieci Indygo i wszystkich, którzy przybyli tu z zamiarem, rozsiania światła i miłości, przyniesienia prawdy, sprawiedliwości i zmian na tę planetę oraz wspomagania wzniesienia planety z niższych wibracji do piątego wymiaru. We are here to ease the transition to the new cycle of love, peace, happiness, harmony and joy. Jesteśmy tutaj po to, by ułatwić przejście do nowego cyklu miłości, pokoju, szczęścia, harmonii i radości.

Pracownicy ŚwiatłaLightworkers carry a strong inner desire to spread Light – knowledge, wisdom, freedom, truth and unconditional love. posiadają silne wewnętrzne pragnienie rozprzestrzeniania światła - wiedzy, mądrości, wolności, prawdy i bezwarunkowej miłości. Many Lightworkers are connected to the soul of the Earth, and are here to help and assist Mother Earth, Gaia, in her transition from third dimension to fifth dimension. Wielu Pracowników Światła jest podłączonych do duszy Ziemi, i są oni tutaj po to, aby pomóc i wspierać matkę Ziemię, Gaję, w jej przejściu z trzeciego wymiaru do piątego. The human race was killing her, as well as themselves, and at one point the cry for help was so strong and allowed intergalactic beings, angels, higher dimensional beings, and extraterrestrials to help the planet before it is too late. Rasa ludzka zabijała ją, jak również samą siebie, a w pewnym momencie jej wołanie o pomoc stało się tak silne, że wezwało międzygalaktyczne istoty, aniołów, istoty wyższych wymiarów i istoty pozaziemskie, aby pomogły one planecie, zanim będzie za późno.

Pracownik Światła to A Lightworker is someone who incarnated for the purpose of spreading love and light, and who is often holding a higher vibration and frequency.ktoś, kto wciela się w celu szerzenia miłości i światła, i kto często podtrzymuje wyższą wibrację i częstotliwość. By being present on Earth, Lightworkers are changing the collective consciousness, making it easier for the human race to awaken, and also making it easier for Mother Earth to ascend. Przez swoją obecność na Ziemi Światła zmieniają świadomość zbiorową, ułatwiając ludzkości przebudzenie, a także ułatwiając Matce Ziemi wzniesienie. Just by breathing and being present on Earth at this time, many Lightworkers are already doing a great service to humanity and the planet. Już przez samo oddychanie i obecność na Ziemi w tym czasie, wielu Pracowników Światła robi wielką przysługę ludzkości i planecie.

Many Lightworkers consciously choose to become entrenched in the “karmic wheel of life” and to experience all forms of confusion and illusion that go with it. Wielu Pracowników Światła świadomie wybiera trwanie w „karmicznym kole życia” i doświadczanie wszelkich form zamieszania i iluzji, które się z nim wiążą. They do this in order to fully understand “earth experience.” This will enable them to fulfill their mission. Robią to, aby w pełni zrozumieć „doświadczenie Ziemi”. To pozwala im wypełniać ich misję. Only by going through all stages of ignorance and illusion themselves will they eventually own the tools to help others achieve a state of true happiness and enlightenment. Jedynie poprzez przechodzenie przez wszystkie etapy niewiedzy i iluzji ostatecznie stajemy się właścicielami narzędzi, które pomogą innym osiągnąć stan prawdziwego szczęścia i oświecenia. Certain situations will act as a catalyst for their own awakening and remembrance of what it is they came to earth to do. Niektóre sytuacje będą działać jako katalizator własnego przebudzenia i pamiętania o tym, po co się przyszło na Ziemię. Lightworkers carry within them the ability to attain spiritual awakening faster than other people. Pracownicy Światła częściej niż inni ludzie noszą w sobie w sobie zdolność do szybszego osiągnięcia duchowego przebudzenia. They carry inner seeds for a rapid spiritual awakening. Przenoszą w sobie wewnętrzne nasiona dla szybkiego duchowego przebudzenia. Lightworkers have reached a particular stage of enlightenment before they incarnate on earth and start their mission. Osiągnęli konkretny etap oświecenia, zanim wcielili się na Ziemi i rozpoczęli swoją misję. In fact, many of us have trained for this before coming here. W rzeczywistości wielu z nas zostało przed nią przeszkolone przed przyjściem tutaj.

Lightworkers are often attracted to spirituality, or some higher wisdom in life, some deeper meaning and purpose in their lives, and many are also attracted to therapeutic work of some kind. Pracowników Światła często pociąga duchowość lub wyższa mądrość, głębszy sens i cel w życiu, a wielu z nich także interesują pewne rodzaje pracy terapeutycznej. Lightworkers genuinely care about other people and the planet. Światła rzeczywiście dbają o innych ludzi i planety. In their hearts, Lightworkers feel a committment and purpose to help other people and make the world a better place. W sercach Pracowników Światła wyczuwa się zaangażowanie i cel, jakim jest pomaganie innym ludziom i uczynienie świata lepszym miejscem. They are concerned with the greater good of the planet and humanity, and they think in terms of “us” instead of “I”. Starają się oni o większe dobro dla naszej planety i ludzkości, i myślą w kategoriach „my” zamiast „ja”.

Pshychological characteristics of lightworkers: Cechy psychiczne Pracowników Światła:

- From early on in their life, they feel they are different . - Od samego początku swego życia, czują, że są inni. More often than not they feel isolated from others, lonely and misunderstood. Częściej niż inni czują się odizolowani,  samotni i niezrozumiani. They will often become individualists who will have to find their own unique ways in life. Bardzo często stają się indywidualistami, którzy muszą znaleźć własne, unikalne sposoby życia.

- They have trouble feeling at home within traditional jobs and/or organization structures. - Mają problemy uczuciowe w domu, w tradycyjnym środowisku zawodowym lub/i w  strukturach organizacyjnych. Lightworkers are naturally anti-authoritarian which means that they naturally resist decisions or values based solely on power or hierarchy. Pracownicy Światła są z natury anty-autorytarni, co oznacza, że w naturalny sposób się opierają się decyzjom lub wartościom opartym wyłącznie na władzy czy hierarchii. This anti-authoritarian trait is present even if they seem timid and shy. Ta anty-autorytarna cecha jest w nich obecna, nawet jeśli wydają się bojaźliwi i nieśmiali. It is connected to the very essence of their mission here on earth. Wiąże się to z istotą ich misji tutaj, na Ziemi.

- Lightworkers feel drawn to helping people as a therapist or as a teacher. - Światła są zafascynowane pomaganiem ludziom jako terapeuci lub nauczyciele. They may be psychologists, healers, teachers, nurses, etc. Even if their profession is not about helping people in a direct manner, the intent to contribute to the higher good of humanity is clearly present. Mogą być psychologami, uzdrowicielami, nauczycielami, pielęgniarkami, itd. Nawet jeśli ich zawód nie polega na pomaganiu ludziom w sposób bezpośredni, jego wyraźną intencją jest przyczynienie się do wyższego dobra ludzkości.

- Their vision of life is colored by a spiritual sense of how all things are related together. - Ich wizja życia ma zabarwienie duchowe, jako że wszystkie rzeczy są powiązane ze sobą. They consciously or subconsciously carry memories within them of non-earthly spheres of light. Świadomie lub podświadomie noszą w sobie wspomnienia z nie-ziemskich światów światła. They may occasionally feel homesick for these spheres and feel like a stranger on earth. Mogą tęsknią za czasami, kiedy przebywali w tych sferach i czuć się obco na Ziemi.

- They deeply honor and respect life which often manifests as a fondness for animals and a concern for the environment. – Ich szacunek i cześć dla życia przejawia się w postaci miłości do zwierząt i troski o środowisko. The destruction of parts of the animal and vegetable kingdoms on earth by human doing invokes deep feelings of loss and grief in them. Zniszczenie przez ludzi części zwierzęcych i roślinnych królestw na Ziemi wywołuje w nich głębokie poczucie straty i żalu.

- They are kind-hearted, sensitive and empathic. They may have trouble dealing with aggressive behavior and they generally experience difficulties in standing up for themselves. - Są życzliwi, wrażliwi i empatyczni Mogą mieć kłopoty z agresywnym zachowaniem i na ogół trudności z dbałością o siebie. They can be dreamy, naive or highly idealistic, as well as insufficiently grounded, ie down-to-earth. Mogą być senni, naiwni albo bardzo idealistyczni, a także niedostatecznie uziemieni. Because they easily pick up negative feelings and moods of people around them, it is important for them to spend time alone on a regular basis. Ponieważ łatwo wzmagają się negatywne uczucia i nastroje pośród otaczających ich ludzi, ważne jest dla nich, aby spędzali nieco czasu sam na sam. This enables them to distinguish between their own feelings and those of others. To pozwoli im odróżnić własne uczucia od uczuć innych. They need solitary time to touch base with themselves and with mother earth. Powinni w tym czasie samotności mieć kontakt ze swoją podstawą i z Matką Ziemią.  

- They have lived many lives on earth in which they were deeply involved with spirituality and/or religion. They were present in overwhelming numbers in the old religious orders of your past as monks, nuns, hermits, psychics, witches, shamans, priests, priestesses, etc. They were the ones providing a bridge between the visible and the invisible, between the daily context of earth life and the mysterious realms of the afterlife, realms of God and the spirits of good and evil. - Przeżyli wiele wcieleń na ziemi, w których byli głęboko zaangażowani w sprawy duchowości i / lub religii. Byli obecni w przeważającej liczbie w dawnych zakonach z przeszłości jako mnisi, zakonnice, pustelnicy, wróżki, czarownice, szamani, kapłani, kapłanki, itp. W ten sposób świadczyli o istnieniu pomostu między widzialnym i niewidzialnym, między kontekstem życia codziennego na Ziemi a tajemniczymi sferami życia pozagrobowego, królestwa Boga i duchami dobra i zła. For fulfilling this role, they were often rejected and persecuted. Ze względu na spełnianie przez nich tej roli, byli często odrzucani i prześladowani. Many of you were sentenced to the stake for the gifts you possessed. Wielu z was zostało skazanych na stos za posiadane dary. The traumas of persecution left deep traces within your soul's memory. Te urazy pozostawiły w pamięci duszy głęboko ukryte ślady prześladowań. This may presently manifest as a fear of being fully grounded, ie a fear to be really present, because you remember being brutally attacked for who you were. To może obecnie manifestować się jako obawy przed pełnym uziemieniem i ten strach jest rzeczywiście obecny, bo pamiętacie, jak brutalnie atakowani byliście za to, kim jesteście.

More about Lightworkers and common questions here. Więcej o Pracownikach Światła i najczęściej zadawane pytania tutaj.

This is a video for starseeds, but it also applies to Lightworkers. Jest to film dla nasion gwiezdnych (starseeds), ale ma on również zastosowanie do Pracowników Światła (Lightworkers). It's about remembering who you are, and waking up to your mission and purpose. Chodzi o to, abyście pamiętali, kim jesteście i przebudzili się do swojej misji i celu. I don't quite understand all the pictures how they are relevant, but the words are. Nie bardzo rozumiem, jak istotne są wszystkie zdjęcia, ale słowa są. Remember your mission, Lightworkers: Pamiętam swoją misję, Pracownicy Światła:

In love and light, W miłości i świetle,
Spiritual Connectedness, We are all One. Spiritual Connectedness (Duchowe Połączenie), Wszyscy jesteśmy Jednym.
Be at peace. Bądźcie w pokoju.
Namaste ♥ Namaste ♥
 
Tłumaczenie: Anna Małgorzata Bogusz

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz